Fuglesangs generelle salgs- og leveringsbetingelser

GENERELT
Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene definerer det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Fuglesangs AS, heretter kalt selger, og gjelder så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Gjeldende versjon av standard salgsbetingelser finnes på
 www.fuglesangs.no. Dersom betingelser ikke er beskrevet i dette dokumentet, gjelder Norsk Lov.

BETALINGSBETINGELSER
Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skal skje innen 15 dager netto. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

LEVERINGSBETINGELSER
Det foreligger ingen leveranseforpliktelse før bestillingen er skriftlig bekreftet gjennom ordrebekreftelse.

Levering skjer fritt vår adresse på Alnabru («Ex Works»). Ordre mindre enn netto kr. 1000,- vil bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,-.

Fuglesangs AS er opptatt av miljøet og håndterer emballasje på en miljøbevisst måte. Miljøbegyr på 1% tilkommer derfor alle ordre. Fuglesangs AS er også tilsluttet Renas.    

SALGSPANT
De leverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt utbetalt (jfr. pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av de pantsatte varer ved betalingsmislighold.

PRISER
Tilbudte priser er gyldig i 30 dager fra det er sendt, med mindre annet særskilt er avtalt.
Selger forbeholder likevel seg retten til å justere prisene uten varsel på grunn av eksterne omstendigheter så som endringer i valuta, endringer i rammebetingelser og endringer leveringsvilkår fra underleverandører.

GARANTI / REKLAMASJON
Mangler må meldes skriftlig til Fuglesangs AS snarest etter at mangelen ble oppdaget, senest innen 12 måneder.

Dersom det viser seg at reklamasjonen er feilaktig, vil påløpte kostnader for undersøkelsene blir fakturert kunden.

AVBESTILLING
Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør.

RETUR
Varer kan kun returneres etter avtale. Retur av varer som er solgt siste 12 måneder og er del av vårt standard sortiment tas i retur dersom varen er ubrukt og i original, uskadet emballasje. Referanse til opprinnelig bestilling skal oppgis. Returgebyr på 20 % av varens fakturaverdi vil bli belastet. Skaffevarer tas normalt ikke i retur.

ANSVAR
Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkede leveranser begrenser seg til 5 % av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatningsbetingede forhold skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktsmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendighet driftstap eller annet indirekte eller upåregnelig tap.

AVVIK
Alle avvik fra disse betingelsene skal være skriftlig avtalt.

LOVVALG OG TVISTER
Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved søksmål, med mindre partene bestemmer noe annet. Partene godtar Oslo tingrett som rette verneting.